• Dương Thanh Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0847918718
 • hieupho@vtk.com
 • Thôn 6A xã Eakly - Krôngpăc - Đăk Lăk
Trương Xuân Hòa
 • Trương Xuân Hòa
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0905900408
 • Sinh năm 17/10/1971
Lê Thị An
 • Lê Thị An
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0368449002
 • 20/04/1974